a

REGULAMIN KONKURSU CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ

„RUSZ PO FORMĘ Z CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ”

(dalej „Regulamin”)

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą „RUSZ PO FORMĘ Z CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ” (dalej „Konkurs”).
 2. Konkurs jest przeprowadzany przez CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą Aleja PŁK. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, KRS: 0000750298, NIP: 6751664583, REGON: 381381426, Kapitał zakładowy: 5 tys. zł., (dalej odpowiednio „Organizator”), e-mail: kontakt@czlowiekuruszsie.pl
 3. Konkurs prowadzony jest w imieniu i na zlecenie CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą Aleja PŁK. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, KRS: 0000750298, NIP: 6751664583, REGON: 381381426, (dalej:„Właściciel”), e-mail: kontakt@czlowiekuruszsie.pl
 4. Konkurs prowadzony jest na Fanpage na Instagramie oraz Facebooku : BUGAŃSKI MÓWI RUSZ SIE , na portalu Instagram  oraz Facebook (dalej „Fanpage”) oraz na kanale Youtube Człowieku Rusz Się.
 5. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram czy Facebook czy Youtube. Instagram i Facebook  jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Meta Platforms, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za przeprowadzenie Konkursu.
 6. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna, będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, mająca ukończone 18 lat i pełną zdolność do czynności prawnych, która posiada aktywne konto na portalu Instagram oraz Facebook i jest fanem profilu marki BUGAŃSKI MÓWI RUSZ SIE na Facebooku, Instagramie oraz subskrybentem kanału Człowieku Rusz SIę, i spełni warunki opisane niniejszym Regulaminem (dalej: „Uczestnik”).
 7. Z Konkursu wyłączone są osoby współpracujące z Właścicielem oraz Organizatorem (podmioty  i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Właściciela i Organizatora przy organizowaniu Konkursu), pracownicy Właściciela i Organizatora oraz ich zstępni, wstępni, powinowaci, osoby przysposobione, członkowie ich rodzin i krewni (rodzeństwo, współmałżonkowie, rodzice współmałżonków).
 1. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, w zgodzie z

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 1. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia 07.04.2024 r., od momentu do 10 lipca 2024.
 1. Udział w konkursie jest dobrowolny, a aby do niego przystąpić należy wykupić kurs na stronie www.człowiekuruszsie.pl, lub subksrypcję aplikacji Człowieku Rusz Się. W celu wzięcia udziału w Konkursie, Uczestnik powinien w czasie jego trwania spełnić łącznie warunki określone w Regulaminie, to jest:
  1. posiadać dostęp do urządzenia z dostępem do Internetu oraz konto na Portalu Instagram, Facebook, youtube
  2. zapoznać się i zaakceptować zasady uczestnictwa w Konkursie udostępnionymi na Fanpage,
 1. dokonać Zgłoszenia tj. wysłać mail z zgłoszeniem “na start” do 15 kwietnia, a następnie wysłać mail z podsumowaniem efektów treningowych w terminie 23-30 czerwca 2024.  Mail do zgłoszeń ruszpoforme@czlowiekuruszsie.pl
 2. uczestnik ma za zadanie dokonać “spektakularnej” przemiany swojej formy fizycznej oraz pokazanie efektów organizatorowi. 
 3. Zgłoszenia należy wysłać na mail ruszpoforme@czlowiekuruszsie.pl

 

W przypadku wygranej w Konkursie, zawrzeć umowę o przeniesieniu całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego zdjęcia lub filmy przedstawiające postęp w formie sportowej, czy to efekty sylwetkowe, czy sprawnościwe lub inne z szeroko rozumianego zdrowego stylu życia, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 ze zm.) na Właściciela.

Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem Konkursu.

 1. W czasie trwania Konkursu Uczestnik może opublikować tylko jedno Zgłoszenie. W przypadku, gdy Uczestnik opublikuje więcej Zgłoszeń, Organizator weźmie pod uwagę tylko pierwsze opublikowane przez Uczestnika Zgłoszenie. Uczestnik nie może modyfikować swojego Zgłoszenia po jego opublikowaniu na Fanpage ani dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Zgłoszenie powinno spełniać następujące warunki:
  1. nie może zawierać wulgaryzmów, treści obraźliwych, politycznych, propagandowych, religijnych lub treści sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami,
  2. uczestnik powinien zaprezentować swoją formę fizyczną, aby pokazać postępy dokonane z kursami/programami od człowieku rusz się. Pokaz tych postępów może być w formie zdjęć, lub filmów wideo.

 

 1. nie może naruszać jakichkolwiek praw Organizatora, Właściciela ani osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych i praw autorskich oraz prawa do wizerunku,
 2. Uczestnik powinien dysponować pełnią praw autorskich majątkowych i osobistych do Zgłoszenia.
 3. Uczestnik zobowiązuje się do wykonania Zgłoszenia przy użyciu własnych zdjęć filmów, które w rzeczywistości przedstawiają jego postępy dokonane przy użyciu programów/kursów od Człowieku Rusz Się.
 4. Zgłoszenie nie może zawierać wizerunku osób innych niż Uczestnik.
 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w konkursie. Jeśli nie wyślę drugiego maila z podsumowaniem między 23-30 czerwca 2024, jego udział automatycznie jest anulowany.

 

NAGRODY

 1. Fundatorem Nagród jest Organizator.
 2. Nagrodami w Konkursie (dalej łącznie „Nagroda”) są:

1 miejsce 3000 zł w gotówce
2 miejsce 2000 zł w gotówce
3 miejsce 1000 zł w gotówce
4 miejsce 500 zł w  gotówce
5 miejsce dostęp do aplikacji treningowej na ROK i butelka
6 miejsce koła gimnastyczne i butelka na wodę
7 miejsce butelka na wodę
8 miejsce butelka na wodę
9 miejsce butelka na wodę
10 miejsce butelka na wodę
11 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się
12 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się

13 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się
14 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się
15 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się

 

 1. Jeden Uczestnik może uzyskać prawo wyłącznie do jednej Nagrody.
 2. Organizator jest zobowiązany wydać zwycięzcom Nagrody wolne od wad.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z przyczyn dotyczących Uczestnika, a polegających na niespełnieniu warunków Regulaminu, w szczególności niepodania przez Uczestnika poprawnych danych wymaganych do przekazania informacji o uzyskaniu Nagrody.

 

ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW

 1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu Organizator powoła komisję konkursową w trzyosobowym składzie (dalej: „Komisja”). Do zadań Komisji należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień

niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej „Zwycięzców”). Decyzje Komisji są ostateczne.

2. Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 10.07.2024 r.

Zwycięzcy Konkursu przyznana zostanie Nagroda w zależności od miejsca: 

1 miejsce 3000 zł w gotówce
2 miejsce 2000 zł w gotówce
3 miejsce 1000 zł w gotówce
4 miejsce 500 zł w  gotówce
5 miejsce dostęp do aplikacji treningowej na ROK i butelka
6 miejsce koła gimnastyczne i butelka na wodę
7 miejsce butelka na wodę
8 miejsce butelka na wodę
9 miejsce butelka na wodę
10 miejsce butelka na wodę
11 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się
12 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się

13 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się
14 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się
15 miejsce worko-plecak Człowieku Rusz Się

Do wartości każdej Nagrody zostanie dodana dodatkowa Nagroda Pieniężna w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie (zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.: Dz.U. z 2022, poz. 2647 z późn. zm.), liczonemu od ubruttowionej o należny podatek dochodowy wartości przyznanej nagrody. Zdobywca Nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej Nagrody Pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody w Konkursie.

Organizator jako płatnik podatku CIT, przed wydaniem Zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Właścicielowi akcji konkursowej wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

POWIADOMIENIE O WYGRANEJ

 1. Organizator do dnia 10.07.2024 r. do godz. 22:00 opublikuje na kanale Człowieku Rusz Się, w treści posta lub w formie filmu lub transmisji live, informację o wyłonieniu Zwycięzców, podając imię i Nazwisko którym Zwycięzcy posługują się . Zwycięzca zostanie poproszony o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej celem ustalenia sposobu przekazania Nagrody. Zwycięzca jest proszony o skontaktowanie się w ten sposób z Organizatorem w terminie do dnia 20.07.2024 r. do godz. 15:00.
 1. Nagroda zostanie przekazana do 1 miesiąca po otrzymaniu wszystkich, poprawnych danych

od Zwycięzcy Konkursu.

 1. Warunkiem wydania Nagrody jest zawarcie przez Uczestnika umowy o przeniesienie całości praw majątkowych do Zgłoszenia stanowiącego odpowiedź na pytanie konkursowe, w

rozumieniu ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2509).

 1. Niepodpisanie przez Zwycięzcę umowy opisanej w pkt. 3 powyżej – niezależnie od przyczyny, jak również podpisanie umowy i niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie oznaczonym w pkt. 2 powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 1. Uczestnik jest zobowiązany podpisać ponadto protokół odbioru Nagrody.
 2. Pod warunkiem podpisania umowy opisanej w pkt. 3 powyżej Nagroda może zostać wysłana na koszt Organizatora w formie przesyłki poleconej lub przesyłką kurierską na podany przez Zwycięzcę adres zamieszkania.
 3. Niedokonanie przez Zwycięzcę odbioru Nagrody w terminie awizacji dokonanym przez Pocztę Polską lub kuriera 14 dni od dnia pierwszej próby doręczenia – powoduje utratę prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.
 4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród, ani też prawo do zamiany Nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny. Nagroda w chwili jej odbioru przez Zwycięzcę staje się jego własnością.
 5. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej Nagrody na osobę trzecią. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane Organizatorowi.
 2. Reklamacje związane z uczestnictwem w Konkursie, Uczestnik powinien składać:
 3. korespondencyjnie na adres: kontakt@czlowiekuruszsie.pl 

z dopiskiem „Reklamacja Konkursu„RUSZ PO FORMĘ Z CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ Prawo złożenia reklamacji przysługuje jedynie Uczestnikom. 

 1. Reklamacja powinna zawierać:
  1. oznaczenie Konkursu, którego dotyczy,
  2. wskazanie danych Uczestnika umożliwiających jego identyfikację i nawiązanie z nim kontaktu;
 1. wskazanie przyczyn wniesienia reklamacji.
 1. Złożone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia reklamacji, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji jest decyzją ostateczną w ramach prowadzonego przez Organizatora postępowania reklamacyjnego.
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie przekazana Uczestnikowi w sposób, w jaki reklamacja została zgłoszona lub inny wybrany przez Uczestnika sposób.
 3. Postępowanie reklamacyjne opisane w niniejszym Regulaminie nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń związanych z Konkursem w postępowaniu sądowym lub w innym właściwym postępowaniu, w szczególności do dochodzenia przez Uczestnika w postępowaniu sądowym roszczeń wynikłych w związku z Konkursem nie jest wymagane uprzednie wyczerpanie drogi postępowania reklamacyjnego.
 1. Organizator informuje, że w przypadku nieuwzględnienia przez niego reklamacji, składającemu reklamację poza możliwością dochodzenia swoich roszczeń przed sądem przysługuje:
 • prawo skorzystania z pomocy odpowiednich, wyznaczonych do spraw ochrony konsumentów organów, w tym między innymi do Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Praw Konsumentów, zobowiązanych do udzielania konsumentom bezpłatnej pomocy w zakresie przewidzianym przepisami prawa; w celu uzyskania odpowiedniej pomocy należy zgłosić się do organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania składającego reklamację;
 • prawo skorzystania z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. z 2016 r. poz. 1823); w tym celu składający reklamację powinien złożyć wniosek do właściwego dla Organizatora lub Właściciela podmiotu uprawnionego (rejestr podmiotów znajduje się pod adresem:; https://polubowne.uokik.gov.pl/rejestr,5,pl.html

 

Konsument może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem:

 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=PL.;

 

PRAWA AUTORSKIE

 

 1. Zgłoszenia mogą stanowić utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2022 r., poz. 2509) – dalej: Utwór.
 2. Z chwilą zamieszczenia Zgłoszenia w sposób określony w niniejszym Regulaminie, Uczestnik powinien posiadać do tego Zgłoszenia wszelkie autorskie prawa majątkowe i osobiste oraz swoim działaniem nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich. Z chwilą zgłoszenia udziału w Konkursie utwór powinien być wolny od praw i roszczeń osób trzecich. 

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem podanych danych osobowych Uczestników jest Organizator – CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą Aleja PŁK. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, KRS: 0000750298, NIP: 6751664583, REGON: 381381426, Kapitał zakładowy: 5 tys. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane z uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).
 1. Dane uczestników Konkursu są przetwarzane w celu:
 • związanym z udziałem w Konkursie, w tym w celu przyjęcia zgłoszenia oraz wyłonienia zwycięzcy i opublikowania informacji o wynikach Konkursu a także rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami związanymi z prowadzoną przez Organizatora i Właściciela działalnością gospodarczą, co stanowi prawnie uzasadniony interes Organizatora i Właściciela (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

a w przypadku Zwycięzców Konkursu, także:

 • w celu spełnienia przez Organizatora obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, w szczególności w przepisach podatkowych i o rachunkowości (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • w celu w celu związanym z wydaniem nagrody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 1. Jako że Konkurs jest realizowany w serwisie społecznościowym Instagram oraz Facebook i Youtube, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Meta Platforms, Inc.
 2. Odbiorcami danych osobowych mogą być wszystkie osoby odwiedzające Fanpage, w którym zamieszczono Zadanie Konkursowe. Ponadto, odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Organizatora i Właściciela usługi organizacyjne i techniczne związane z organizacją Konkursu, świadczące nadzór nad oprogramowaniem przetwarzającym dane, a także inne podmioty/osoby/organy w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 1. Dane Uczestników będą przechowywane:
 • w celu przeprowadzenia Konkursu – przez okres trwania Konkursu oraz wyłaniania Zwycięzców Konkursu jednak nie dłużej niż do wycofania zgody na przetwarzanie danych;
 • w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami – przez okres przedawnienia roszczeń określony przepisami prawa,

a w przypadku zwycięstwa w Konkursie ponadto przez okres wymagany przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i rachunkowej.

 1. Dane osobowe Uczestnika zawarte w poście zawierającym zgłoszenie, w postaci: imienia i nazwiska, publicznie dostępnego zdjęcia profilowego będą dostępne pod postem konkursowym także po przeprowadzeniu i rozstrzygnięciu Konkursu.
 2. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do ich danych oraz prawo żądania ich sprostowania. W przypadkach przewidzianych w przepisach prawa, Uczestnikom przysługuje prawo ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Uczestnik może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co jednak nie wypływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa w Konkursie – do czynności związanych z wydaniem nagrody. Niepodanie danych uniemożliwi Uczestnikowi wzięcie udziału w Konkursie, a w przypadku zwycięstwa – brakiem możliwości wydania Nagrody.
 1. Dodatkowo Organizator informuje, że z uwagi na fakt, że dane osobowe Uczestnika mogą być przetwarzane przez Organizatora do celów wynikających z jego prawnie uzasadnionego interesu, Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w ww. celu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Uczestnika.
 1. W ramach realizowanego przetwarzania nie występuje profilowanie.

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Niniejszy Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2029 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227).
 1. Treść niniejszego Regulaminu udostępniona jest do publicznej wiadomości na Fanpage oraz w siedzibie Organizatora. 
 1. Uczestnictwo w Konkursie nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i konkursami prowadzonymi przez Organizatora. 
 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Konkursu.
 2. Zgłoszenie w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu. 
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestników Konkursu. We wszystkich kwestiach spornych decyduje Komisja.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo decyzji w sprawie wykluczenia Uczestnika z udziału w Konkursie w przypadku naruszenia przez danego Uczestnika zasad Regulaminu, próby oszustwa, a także w przypadku innego postępowania Uczestnika naruszającego dobre obyczaje, narażającego na szwank dobre imię Właściciela lub Organizatora, jego renomę lub interesy. Wykluczony Uczestnik traci prawo do ubiegania się o nagrody określone w Regulaminie, a w przypadku, gdy otrzymał nagrodę zobowiązany jest do jej zwrotu.
 1. Z ważnej przyczyny Organizator może wprowadzać zmiany w Regulaminie. Ważna przyczyną jest w szczególności: (a) zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub ich wykładnie stosowanej przez uprawnione organy, mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkująca koniecznością jego dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich wykładni; (b) wydanie orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mającego bezpośredni wpływ na treść Regulaminu i skutkującego koniecznością jego zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji lub innego podobnego aktu; (c) zapobieganie naruszeniom Regulaminu lub przeciwdziałanie nadużyciom, a także usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych dotyczących treści Regulaminu; (d) zmiany w zakresie nazw, adresów lub danych firmowych wskazanych w treści Regulaminu; (e) konieczność dostosowania wymogów technicznych wskazanych w Regulaminie do aktualnych standardów.
 1. Organizator poinformuje Uczestników o każdej zmianie niniejszego Regulaminu nie później niż na 7 (siedem) dni przed proponowaną datą wejścia w życiem zmian w treści Regulaminu, z zastrzeżeniem ust.10.
 1. Jeżeli obowiązujący przepis prawa, orzeczenie lub inny podobny akt uprawnionego organu władzy publicznej będzie wymagał od Organizatora wprowadzenia zmiany Regulaminu w krótszym terminie, niż wskazany w ust. 9 powyżej, powiadomienie o zmianie Regulaminu będzie wskazywać taki krótszy termin, wraz ze wskazaniem przyczyny.
 1. Zmieniony Regulamin stosuje się do Uczestnika, który nie zrezygnuje z uczestnictwa w Konkursie przed datą wejścia zmiany Regulaminu w życie.
 1. Zmiana Regulaminu nie może wpływać negatywnie na warunki uczestnictwa w Akcji. Zmiana Regulaminu nie wpływa na prawa nabyte przez Uczestnika przed zmianą Regulaminu.
 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

ZAŁĄCZNIK 1

 

UMOWA O PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

 

Zawarta w …………………., w dniu , pomiędzy:

 

CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą Aleja PŁK. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, KRS: 0000750298, NIP: 6751664583, REGON: 381381426, Kapitał zakładowy: 5 tys. (zwaną dalej: „Właścicielem”)

a

 

…………………………………………………………….., zamieszkałym w ………….., nr PESEL: ,

zwanym dalej Autorem

 

o następującej treści:

 

 • 1

 

 1. Autor oświadcza, że w związku z udziałem w konkursie organizowanym przez Organizatora i Właściciela pod nazwą: ……………………….., w dniach od ………………….. do , na Fanpage Właściciela

na portalu Meta (dalej zwanym „Konkursem”), dokonał Zgłoszenia udziału w Konkursie, uzyskał status Uczestnika a następnie został Zwycięzcą Konkursu.

 1. Autor oświadcza, że zaakceptował w całości postanowienia Regulaminu będącego podstawą prowadzenia Konkursu. Organizatorem Konkursu jest CZŁOWIEKU RUSZ SIĘ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą Aleja PŁK. Władysława Beliny-Prażmowskiego 14, 31-514 Kraków, KRS: 0000750298, NIP: 6751664583, REGON: 381381426, Kapitał zakładowy: 5 tys. (dalej zwany „Organizatorem”).
 1. Autor oświadcza, że jego Zgłoszenie stanowiło zdjęcia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego

1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 2509 ze zm.) – dalej zwany

„Zdjęciem/filmem”.

 1. Autor oświadcza, że zdjęcia/filmy zostały przez niego wykonany osobiście, nie stanowi opracowania cudzego dzieła i przysługują mu pełne prawa majątkowe do niego, a także, że może rozporządzać prawami autorskimi do Utworu w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonywania niniejszej Umowy.
 2. Autor oświadcza, że przysługujące mu majątkowe prawa autorskie do Zdjęć/filmów i nie zostały zajęte w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.
 • 2

 

 1. Autor oświadcza, że przenosi na Właściciela bez ograniczenia czasowego, terytorialnego i ilościowego, autorskie prawa majątkowe do jego Zdjęć/filmów, na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechnienia zdjęć   poprzez   wystawianie,   wyświetlanie,   odtwarzanie   oraz   nadawanie   i

reemitowanie, a także publiczne udostępnianie zdjęć w całości lub części w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym w Internecie, na stronach internetowych Właściciela, korespondencji i materiałach przesyłanych drogą elektroniczną, lokalnych

sieciach informatycznych, za pomocą urządzeń stacjonarnych, telefonii mobilnej i innych środków komunikowania się na odległość, zamieszczenie w chmurze, na portalach społecznościowych, w mediach – wprowadzania zdjęć, w całości lub w części, do pamięci komputerów, serwerów, sieci komputerowych, Internetu, wszelkich urządzeń mobilnych lub elektronicznych, w chmurze, zapisywania w pamięci trwałej komputera, eksploatowania na dowolnej ilości stacji roboczych (uploading, downloading),

 • wykorzystywania zdjęć, w całości lub części, przy promocji lub reklamie, w szczególności w ofertach cenowych, elementu strony internetowej, jako część produktu, oznaczenia produktu, na portalach społecznościowych (w tym posty sponsorowane),

  Autor zezwala na rozporządzanie i korzystanie przez Właściciela ze Zdjęć zależnych stanowiących opracowania Utworu i przenosi na Właściciela wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do jego Utworu na polach eksploatacji określonych w pkt. 1 powyżej. Autor wyraża zgodę na wykorzystanie lub rozporządzanie przez Właściciela jego Zdjęciami oraz jego opracowaniami w części lub całości oraz łączenia z innymi Zdjęciami.
 1. Przeniesienie praw autorskich do Zdjęć/filmów w zakresie określonym w pkt. 1 i 2 powyżej następuje w zamian za Nagrodę w Konkursie, co stanowi całkowite wynagrodzenie za przeniesienie tych praw na Właściciela.
 1. Właściciel może przenosić autorskie prawa majątkowe do Zdjęć na inne osoby, w tym udzielać licencji

do korzystania z praw do Zdjęć.

 1. W przypadku, gdy powstaną nowe pola eksploatacji, nieznane w chwili zawarcia Umowy, jak też w sytuacji, gdy Właściciel będzie zamierzał wykorzystywać Zdjęcia na nie wymienionych w niniejszym Regulaminie polach eksploatacji, Autor przeniesie na niego majątkowe prawa autorskie do korzystania ze Zdjęć na tych polach eksploatacji bez dodatkowego wynagrodzenia.
 2. Przeniesienie praw autorskich jest nieodwołalne, niczym nieograniczone i nie jest uzależnione od jakichkolwiek dodatkowych warunków. W związku z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Zdjęć, Autorowi, poza uprawnieniem do uzyskania Nagród określonych w Regulaminie, nie przysługują żadne inne roszczenia do Właściciela lub Organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabyły.
 3. Autor zobowiązuje się do niewykonywania wobec Właściciela przysługujących mu autorskich praw osobistych, o których mowa w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do jego Zdjęć i jego opracowań i zezwala Właścicielowi na ich wykonywanie w jego imieniu, w szczególności prawa do:
 1. autorstwa Zdjęć/filmów;

 

 1. oznaczenia Zdjęć/filmów  swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;

 

 1. nienaruszalności treści i formy Zdjęć/filmów oraz jego rzetelnego wykorzystania;

 

 1. decydowania o pierwszym udostępnieniu Zdjęć/filmów publiczności;

 

 1. nadzoru nad sposobem korzystania ze Zdjęć/filmów.
 1. W przypadku zgłoszenia w stosunku do Właściciela lub Organizatora roszczeń związanych z naruszaniem praw autorskich do Zdjęć stworzonych przez Autora do Konkursu, a przysługujących osobom trzecim lub wszczęcia przeciwko Właścicielowi lub Organizatorowi procesu w tym zakresie, Autor zobowiązuje się, iż bezpośrednio przystąpi do sporu po stronie pozwanego, zwolni Właściciela lub Organizatora z wszelkich roszczeń, zaspokoi wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda (w tym odszkodowanie i zadośćuczynienie), pokryje wszelkie koszty procesowe lub koszty polubownego załatwienia sprawy oraz pokryje poniesione i udokumentowane przez Właściciela lub Organizatora koszty obsługi prawnej związane ze sporem, a także podejmie wszelkie możliwe czynności zmierzające do przywrócenia stanu zgodnego z prawem.
 2. Autor zobowiązuje się względem Właściciela i Organizatora, iż nie będzie wnosił przeciwko nim żadnych roszczeń dotyczących sposobu korzystania ze Zdjęć.
 • 3

 

 1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy postanowień niniejszej Umowy.
 1. Autor jest obowiązany zachować w tajemnicy przed osobami trzecimi wszelkie informacje o Właścicielu  i Organizatorze oraz informacje, do których uzyskał dostęp w związku z wykonywaniem Umowy i ma prawo je wykorzystać tylko w celu wykonania przedmiotu Umowy.
 2. Z obowiązku, o którym mowa w pkt. 2, zwalnia Autora jedynie pisemna zgoda Właściciela.
 3. Obowiązek, o którym mowa w pkt. 1 i 2, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim te organy są uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

 • 4

 

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie mają zastosowanie przepisy ustawy o Prawie

autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

 1. Wszelkie zmiany treści Umowy i jej uzupełniania powinny być wprowadzone w formie pisemnej jako aneks do niniejszej Umowy, pod rygorem nieważności.
 2. W przypadku sporów wynikających z treści niniejszej Umowy, właściwy będzie sąd dla strony pozwanej.
 3. Umowę sporządzono w dwóch identycznych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

………………………………… ……………………………..

 

Właściciel Autor

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!